D2.9 Poster ili usmeno izlaganje na glavnoj konferenciji u području održano