D1.7 Dvočestične korelacije u pp događajima izmjerene s implementiranim rezom oblika događaja i strojnog učenja

Rezultati mjerenja dvočestičnih korelacija s implementiranim rezom oblika događaja se mogu vidjeti na idućim slikama. Svaka slika pokazuje korelacijsku funkciju za različiti raspon transverzalnog sfericiteta koja je varijabla koja opisuje oblik događaja u ovom istraživanju.

Projekcije gornjih korelacijskih funkcija na osi radi lakseg usporedivanja utjecaja oblika događaja na signale korelacije.

Iz funkcije prilagodbe na oblik vrha od snopova se mogu izvuči parametri koji opisuju visinu i širinu vrha te broj čestica u vrhu. Od ovoga se moze kvantitativno usporediti utjecaj oblika događaja na korelacije.